بسته‌های برگزاری جلسه و کلاس

لطفا یکی از بسته‌های زیر را براساس نیاز خود جهت برگزاری کلاس یا جلسه فعال نمایید.

رایگان

3روز

مدت زمان

حداکثر شرکت کننده کل

3

مدت زمان برگزاری وبینار

1 ساعت

دوربین همزمان

10

امتحان کنید …

1 روزه (پایه)

1روز

مدت زمان

حداکثر شرکت کننده کل

10

مدت زمان برگزاری وبینار

5 ساعت

دوربین همزمان

10

فعالسازی ( 15 هزار تومان )

30 روزه (پایه)

30روز

مدت زمان

حداکثر شرکت کننده کل

10

مدت زمان برگزاری وبینار

5 ساعت

دوربین همزمان

10

فعالسازی ( 246 هزار تومان )

1 روزه (برنزی)

1روز

مدت زمان

حداکثر شرکت کننده کل

30

مدت زمان برگزاری وبینار

5 ساعت

دوربین همزمان

10

فعالسازی ( 44 هزار تومان )

30 روزه (برنزی)

30روز

مدت زمان

حداکثر شرکت کننده کل

30

مدت زمان برگزاری وبینار

5 ساعت

دوربین همزمان

10

فعالسازی ( 470 هزار تومان )

1 روزه (نقره ای)

1روز

مدت زمان

حداکثر شرکت کننده کل

50

مدت زمان برگزاری وبینار

5 ساعت

دوربین همزمان

10

فعالسازی ( 73 هزار تومان )

30 روزه (نقره ای)

30روز

مدت زمان

حداکثر شرکت کننده کل

50

مدت زمان برگزاری وبینار

5 ساعت

دوربین همزمان

10

فعالسازی ( 662 هزار تومان )

1 روزه (طلایی)

1روز

مدت زمان

حداکثر شرکت کننده کل

85

مدت زمان برگزاری وبینار

5 ساعت

دوربین همزمان

10

فعالسازی ( 124 هزار تومان )

30 روزه (طلایی)

30روز

مدت زمان

حداکثر شرکت کننده کل

85

مدت زمان برگزاری وبینار

5 ساعت

دوربین همزمان

10

فعالسازی (1 میلیون 83 هزار تومان )

30 روزه (پلاتین)

30روز

مدت زمان

حداکثر شرکت کننده کل

110

مدت زمان برگزاری وبینار

5 ساعت

دوربین همزمان

10

فعالسازی (1 میلیون 373 هزار تومان )

3 ماهه (پلاتین)

3ماه

مدت زمان

حداکثر شرکت کننده کل

110

مدت زمان برگزاری وبینار

5 ساعت

دوربین همزمان

10

فعالسازی ( 3 میلیون 296 هزار تومان)

30 روزه (الماس)

30روز

مدت زمان

حداکثر شرکت کننده کل

130

مدت زمان برگزاری وبینار

5 ساعت

دوربین همزمان

10

فعالسازی (1 میلیون 599 هزار تومان )

3 ماهه (الماس)

3ماه

مدت زمان

حداکثر شرکت کننده کل

130

مدت زمان برگزاری وبینار

5 ساعت

دوربین همزمان

10

فعالساز ( 3 میلیون 837 هزار تومان )

30 روزه (زمرد)

30روز

مدت زمان

حداکثر شرکت کننده کل

150

مدت زمان برگزاری وبینار

5 ساعت

دوربین همزمان

10

فعالسازی (1 میلیون 800 هزار تومان )

3 ماهه (زمرد)

3ماه

مدت زمان

حداکثر شرکت کننده کل

150

مدت زمان برگزاری وبینار

5 ساعت

دوربین همزمان

10

فعالسازی ( 4 میلیون 320 هزار تومان)

3 ماهه (حرفه ای)

3ماهه

مدت زمان

حداکثر شرکت کننده کل

200

مدت زمان برگزاری وبینار

5 ساعت

دوربین همزمان

10

فعالسازی ( 5 میلیون 616 هزار تومان)

1 روزه (پایه)

1روز

مدت زمان

حداکثر شرکت کننده کل

10

مدت زمان برگزاری وبینار

5 ساعت

دوربین همزمان

10

فعالسازی ( 14 هزار تومان )

30 روزه (پایه)

30روز

مدت زمان

حداکثر شرکت کننده کل

10

مدت زمان برگزاری وبینار

5 ساعت

دوربین همزمان

10

فعالسازی ( 229 هزار تومان )

1 روزه (برنزی)

1روز

مدت زمان

حداکثر شرکت کننده کل

30

مدت زمان برگزاری وبینار

5 ساعت

دوربین همزمان

10

فعالسازی ( 41 هزار تومان )

30 روزه (برنزی)

30روز

مدت زمان

حداکثر شرکت کننده کل

30

مدت زمان برگزاری وبینار

5 ساعت

دوربین همزمان

10

فعالسازی ( 439 هزار تومان )

1 روزه (نقره ای)

1روز

مدت زمان

حداکثر شرکت کننده کل

50

مدت زمان برگزاری وبینار

5 ساعت

دوربین همزمان

10

فعالسازی ( 68 هزار تومان )

30 روزه (نقره ای)

30روز

مدت زمان

حداکثر شرکت کننده کل

50

مدت زمان برگزاری وبینار

5 ساعت

دوربین همزمان

10

فعالسازی ( 618 هزار تومان )

1 روزه (طلایی)

1روز

مدت زمان

حداکثر شرکت کننده کل

85

مدت زمان برگزاری وبینار

5 ساعت

دوربین همزمان

10

فعالسازی ( 115 هزار تومان )

30 روزه (طلایی)

30روز

مدت زمان

حداکثر شرکت کننده کل

85

مدت زمان برگزاری وبینار

5 ساعت

دوربین همزمان

10

فعالسازی ( 1 میلیون 11 هزار تومان )

30 روزه (پلاتین)

30روز

مدت زمان

حداکثر شرکت کننده کل

110

مدت زمان برگزاری وبینار

5 ساعت

دوربین همزمان

10

فعالسازی ( 1 میلیون 281 هزار تومان )

3 ماهه (پلاتین)

3ماه

مدت زمان

حداکثر شرکت کننده کل

110

مدت زمان برگزاری وبینار

5 ساعت

دوربین همزمان

10

فعالسازی ( 3 میلیون 76 هزار تومان )

30 روزه (الماس)

30روز

مدت زمان

حداکثر شرکت کننده کل

130

مدت زمان برگزاری وبینار

5 ساعت

دوربین همزمان

10

فعالسازی ( 1 میلیون 492 هزار تومان)

3 ماهه (الماس)

3ماه

مدت زمان

حداکثر شرکت کننده کل

130

مدت زمان برگزاری وبینار

5 ساعت

دوربین همزمان

10

فعالسازی ( 3 میلیون 581 هزار تومان)

30 روزه (زمرد)

30روز

مدت زمان

حداکثر شرکت کننده کل

150

مدت زمان برگزاری وبینار

5 ساعت

دوربین همزمان

10

فعالسازی ( 1 میلیون 680 هزار تومان)

3 ماهه (زمرد)

3ماه

مدت زمان

حداکثر شرکت کننده کل

150

مدت زمان برگزاری وبینار

5 ساعت

دوربین همزمان

10

فعالسازی ( 4 میلیون 32 هزار تومان )

3 ماهه (حرفه ای)

3ماهه

مدت زمان

حداکثر شرکت کننده کل

200

مدت زمان برگزاری وبینار

5 ساعت

دوربین همزمان

10

فعالسازی ( 5 میلیون 241 هزار تومان)
© تمامی حقوق برای مجموعه وب سایت های سرویس خوب محفوظ است