بسته‌های برگزاری جلسه و کلاس

لطفا یکی از بسته‌های زیر را براساس نیاز خود جهت برگزاری کلاس یا جلسه فعال نمایید.

رایگان

۳روز

مدت زمان

حداکثر شرکت کننده کل

۳

مدت زمان برگزاری وبینار

نامحدود

دوربین همزمان

۱۰

امتحان کنید

۱ روزه (پایه)

۱روز

مدت زمان

حداکثر شرکت کننده کل

۱۰

مدت زمان برگزاری وبینار

نامحدود

دوربین همزمان

۱۰

فعالسازی ( ۱۵ هزار تومان )

۳۰ روزه (پایه)

۳۰روز

مدت زمان

حداکثر شرکت کننده کل

۱۰

مدت زمان برگزاری وبینار

نامحدود

دوربین همزمان

۱۰

فعالسازی ( ۶۰ هزار تومان )

۱ روزه (برنزی)

۱روز

مدت زمان

حداکثر شرکت کننده کل

۳۰

مدت زمان برگزاری وبینار

نامحدود

دوربین همزمان

۱۰

فعالسازی ( ۴۸ هزار تومان )

۳۰ روزه (برنزی)

۳۰روز

مدت زمان

حداکثر شرکت کننده کل

۳۰

مدت زمان برگزاری وبینار

نامحدود

دوربین همزمان

۱۰

فعالسازی ( ۱۹۰ هزار تومان )

۱ روزه (نقره ای)

۱روز

مدت زمان

حداکثر شرکت کننده کل

۵۰

مدت زمان برگزاری وبینار

نامحدود

دوربین همزمان

۱۰

فعالسازی ( ۷۲ هزار تومان )

۳۰ روزه (نقره ای)

۳۰روز

مدت زمان

حداکثر شرکت کننده کل

۵۰

مدت زمان برگزاری وبینار

نامحدود

دوربین همزمان

۱۰

فعالسازی ( ۲۹۵ هزار تومان )

۱ روزه (طلایی)

۱روز

مدت زمان

حداکثر شرکت کننده کل

۸۵

مدت زمان برگزاری وبینار

نامحدود

دوربین همزمان

۱۰

فعالسازی ( ۱۱۳ هزار تومان )

۳۰ روزه (طلایی)

۳۰روز

مدت زمان

حداکثر شرکت کننده کل

۸۵

مدت زمان برگزاری وبینار

نامحدود

دوربین همزمان

۱۰

فعالسازی ( ۴۵۰ هزار تومان )

۳۰ روزه (پلاتین)

۳۰روز

مدت زمان

حداکثر شرکت کننده کل

۱۱۰

مدت زمان برگزاری وبینار

نامحدود

دوربین همزمان

۱۰

فعالسازی ( ۶۸۰ هزار تومان )

۳ ماهه (پلاتین)

۳ماه

مدت زمان

حداکثر شرکت کننده کل

۱۱۰

مدت زمان برگزاری وبینار

نامحدود

دوربین همزمان

۱۰

فعالسازی ( ۱ میلیون و ۸۵۰ تومان )

۳۰ روزه (الماس)

۳۰روز

مدت زمان

حداکثر شرکت کننده کل

۱۳۰

مدت زمان برگزاری وبینار

نامحدود

دوربین همزمان

۱۰

فعالسازی ( ۷۳۵ هزار تومان )

۳ ماهه (الماس)

۳ماه

مدت زمان

حداکثر شرکت کننده کل

۱۳۰

مدت زمان برگزاری وبینار

نامحدود

دوربین همزمان

۱۰

فعالسازی ( ۲ میلیون و ۱۳۹ تومان )

۳۰ روزه (زمرد)

۳۰روز

مدت زمان

حداکثر شرکت کننده کل

۱۵۰

مدت زمان برگزاری وبینار

نامحدود

دوربین همزمان

۱۰

فعالسازی ( ۹۷۰ هزار تومان )

۳ ماهه (زمرد)

۳ماه

مدت زمان

حداکثر شرکت کننده کل

۱۵۰

مدت زمان برگزاری وبینار

نامحدود

دوربین همزمان

۱۰

فعالسازی ( ۲ میلیون و ۸۵۰ تومان )

وبیناری – LIVE

۱روز

مدت زمان

حداکثر شرکت کننده کل

۱۰۰۰

مدت زمان برگزاری وبینار

نامحدود

دوربین همزمان

۱۰

فعالسازی ( ۱ میلیون و ۵۰۰ تومان )

سفارشی

راه حلی مناسب برای مجموعه‌های بزرگ که به‌دنبال یک بستر سفارشی و نامحدود می‌گردند. جهت کسب اطلاعات بیشتر از طریق ارتباط با ما پاسخگویتان هستیم.

مکاتبه نمایید
© تمامی حقوق برای مجموعه وب سایت های سرویس خوب محفوظ است