بسته‌های برگزاری جلسه و کلاس

لطفا یکی از بسته‌های زیر را براساس نیاز خود جهت برگزاری کلاس یا جلسه فعال نمایید.

رایگان

۳روز

مدت زمان

حداکثر شرکت کننده کل

۳

مدت زمان برگزاری وبینار

نامحدود

دوربین همزمان

نامحدود

امتحان کنید

۱ روزه (پایه)

۱روز

مدت زمان

حداکثر شرکت کننده کل

۱۰

مدت زمان برگزاری وبینار

نامحدود

دوربین همزمان

نامحدود

فعالسازی ( ۱۲ هزار تومان )

۳۰ روزه (پایه)

۳۰روز

مدت زمان

حداکثر شرکت کننده کل

۱۰

مدت زمان برگزاری وبینار

نامحدود

دوربین همزمان

نامحدود

فعالسازی ( ۴۸ هزار تومان )

۱ روزه (برنزی)

۱روز

مدت زمان

حداکثر شرکت کننده کل

۳۰

مدت زمان برگزاری وبینار

نامحدود

دوربین همزمان

نامحدود

فعالسازی ( ۳۶ هزار تومان )

۳۰ روزه (برنزی)

۳۰روز

مدت زمان

حداکثر شرکت کننده کل

۳۰

مدت زمان برگزاری وبینار

نامحدود

دوربین همزمان

نامحدود

فعالسازی ( ۱۴۴ هزار تومان )

۱ روزه (نقره ای)

۱روز

مدت زمان

حداکثر شرکت کننده کل

۶۰

مدت زمان برگزاری وبینار

نامحدود

دوربین همزمان

نامحدود

فعالسازی ( ۷۲ هزار تومان )

۳۰ روزه (نقره ای)

۳۰روز

مدت زمان

حداکثر شرکت کننده کل

۶۰

مدت زمان برگزاری وبینار

نامحدود

دوربین همزمان

نامحدود

فعالسازی ( ۲۸۸ هزار تومان )

۱ روزه (طلایی)

۱روز

مدت زمان

حداکثر شرکت کننده کل

۱۰۰

مدت زمان برگزاری وبینار

نامحدود

دوربین همزمان

نامحدود

فعالسازی ( ۱۱۶ هزار تومان )

۳۰ روزه (طلایی)

۳۰روز

مدت زمان

حداکثر شرکت کننده کل

۱۰۰

مدت زمان برگزاری وبینار

نامحدود

دوربین همزمان

نامحدود

فعالسازی ( ۴۵۰ هزار تومان )

سفارشی

راه حلی مناسب برای مجموعه‌های بزرگ که به‌دنبال یک بستر سفارشی و نامحدود می‌گردند. جهت کسب اطلاعات بیشتر از طریق ارتباط با ما پاسخگویتان هستیم.

مکاتبه نمایید
© تمامی حقوق برای مجموعه وب سایت های سرویس خوب محفوظ است