جلسه آنلاین

جلسه آنلاین از دید صاحب نظران، توجه و دستیابی به راهکارهای نوین ارتباطی و تغیر در نگرشها، دستاورد بسیار مهمی بوده که کرونا به آن سرعت بیشتری داده است بنابر این با وجود امکانات و زیر ساخت های که تکنولوژی نوین در اختیار ما قرار داده است جلسه آنلاین جایگزین بسیار مناسبی برای